Prevádzkový poriadok

Liehovar na pestovateľské pálenie ovocia LDK, s.r.o.

Na základe Zákona NR SR č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh a § 7 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, vydáva prevádzkovateľ Pestovateľskej pálenice LDK s.r.o. nasledovný prevádzkový poriadok:

 • Výrobné obdobie na prevádzkovanie liehovaru je od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka.
 • Začiatok prevádzkovania liehovaru v každom výrobnom období určuje prevádzkovateľ.
 • Pracovník liehovaru má v právomoci neprijať kvas v plechových alebo poškodených nádobách a v iných obaloch, ktoré chuťou alebo vôňou vykazujú znaky cudzích prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu ovocného destilátu pestovateľa.
 • Pracovník liehovaru môže prijať kvas na spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa na výrobu ovocného destilátu.
 • V  žiadosti pestovateľ uvedie :
  a/ meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska
  b/ druh a množstvo odovzdaného kvasu
  c/ dátum podania žiadosti
 • Ak si pestovateľ v príslušnom výrobnom období dal vyrobiť destilát aj v inom liehovare, k žiadosti priloží písomné potvrdenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie sídlo liehovaru a množstvo vyrobeného destilátu v litroch absolútneho alkoholu.
 • V liehovare možno vyrábať ovocný destilát len z kvasov ovocia mierneho podnebného pásma.
 • Počas výrobného procesu sa pestovateľ zdržuje na vyhradenom mieste pre zákazníkov. Nesmie sa pohybovať v priestoroch kotlov a meracieho zariadenia, a to z dôvodu ublíženia na zdraví a z dôvodu prípadného poškodenia zariadenia.
 • Pestovateľovi sa zakazuje manipulovať s akýmkoľvek zariadením liehovaru.
 • Po ukončení výroby ovocného destilátu a overení kvality, množstva a obsahu etanolu pestovateľom, vyberie pracovník liehovaru od pestovateľa spotrebnú daň z liehu a poplatok za pálenie, o čom mu vydá potvrdenie (vyskladňovací list).
 • Podľa § 6 zákona NR SR č. 105/2004 Z.  z. o spotrebnej dani z liehu môže pestovateľ a jeho domácnosť vypáliť za jedno výrobné obdobie 43 litrov 100%-ného alkoholu, na ktoré má polovičnú zľavu zo spotrebnej dane z liehu. Na množstvo nad 43 litrov sa uplatňuje plná výška spotrebnej dane z liehu.
 • Ak pestovateľ omešká dohodnutý čas začatia služby viac ako 20 min., presunie sa v poradí na nový termín.
 • Ak príde k nepredvídanej poruche destilačného zariadenia alebo k výpadu elektr. prúdu a pod., služba destilácie sa zaradí na najbližší možný termín.
Domáca Pálenka LDK,s.r.o. , Horné Turovce
Domáca Pálenka LDK,s.r.o. , Horné Turovce